SIGNAL mierniki gazów, detektory wielogazowe

 1. STRONA
  GŁÓWNA
 2. DETEKTORY
  WIELOGAZOWE
 3. DETEKTORY
  JEDNOGAZOWE
 4. SERWIS
  KALIBRACJA
 5. WSPARCIE
  TECHNICZNE
 6. SZKOLENIA DLA
  UŻYTKOWNIKÓW
 7. REGULACJE
  PRAWNE
 8. ZOSTAŃ
  PARTNEREM
 9. INFORMACJE
  O FIRMIE

P.T.SIGNAL akty prawne użytkowanie mierników gazów Gas Clip Technologies

Przenośne mierniki gazów - akty prawne.


Poniżej staramy się zamieszczać te regulacje prawne, które mają coś wspólnego z przenośnymi detektorami gazów lub pomiarami.

Warto pamiętać, że stosowanie akurat przenośnych urządzeń nie zawsze jest bezpośrednio wymagane w przepisach, natomiast często jest ono bardziej uzasadnione ekonomicznie lub funkcjonalnie w stosunku do stacjonarnych czujników gazów:


PRZEPISY OGÓLNE BHP


§87.1 Prace w zbiorniku moga być podjęte i prowadzone, z zastrzeżeniem ust.2, po spełnieniu następującyh wymagań:
(...)
6) bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne;

§97.1 Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji trujących albo tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, powinny być wyposażone w:
1. Urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach;
2. Odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń


Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 "Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy" (wraz ze zmianami)
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Ten zapis nakłada na użtkownika obowiązek posiadania urządzeń sygnalizacyjnych wszędzie tam gdzie mogą pojawić się zagrożenia m.in. ze strony gazów niebezpiecznych. Należy też zawsze pamiętać, że gazy nie toksyczne uważane za "bezpieczne" mogą w dużych ilościach także okazać się groźne ponieważ mogą wyprzeć tlen z pomieszczenia. W takich przypadkach miernik wyposażony w sensor tlenu będzie niezastąpiony. Do takich zastosowań odpowiednie będą przenośne detektory wielogazowe Multi Gas Clip lub jednogazowe Single Gas Clip (w zależności od potrzeb), a tam gdzie ma to uzasadnienie, stancjonarne czujniki gazów MSR-Electronic PolyGard.


STUDZIENKI, KANAŁY, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


§7. Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym:
2) przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia.
§12. 2. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić, za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.
§16. Pracownicy wykonujący roboty w kanale powinni posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampę bezpieczeństwa.


Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj


§33. 1. Wejście do pomieszczeń lub zagłębień przy kratach powinno być poprzedzone zbadaniem czystości powietrza i zawartości tlenu. Badania należy dokonywać za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych służących do wykrywania gazów szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczeństwa. 2. Pracownicy wchodzący do pomieszczenia zagłębionego przy kratach powinni być wyposażeni w urządzenia do wykrywania gazów niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz posiadać szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną o odpowiedniej długości.


Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

W przypadku kanałów (także telekomunikacyjnych), studzienek, przepompowni, oczyszczalni ścieków itp. obiektów dość precyzyjnie zostały określone zarówno zagrożenia jak i wymogi. Do tych celów należy zastosować detektor wielogazowy Multi Gas Clip z pompką zasysającą i sensorem podczerwonym lub miernik Multi Gas Clip Simple z pompką. W obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków możemy z powodzeniem zastosować stacjonarne czujniki gazów.


Szersze informacje oraz pozostałe akty prawne (w tym szczegółowe akty dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu) znajdziecie Państwo w cyklu publikacji czasopisma Promotor BHP (do pobrania poniżej):

Stan prawny na 01.2020
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie.


© 2021 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, detektory jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektory wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych (loneworker) www.systemblackline.pl.